บทบาทโรงกลึงกับอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ทิศทางการเติบโตของธุรกิจโรงกลึงขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อนของภาคการลงทุนและเศรษฐกิจภายใน ประเทศเป็นสำคัญ เนื่องจากโรงกลึงนับเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมต้นน้ำ ที่สนับสนุนการผลิตนอกเหนือจาก อุตสาหกรรมหล่อโลหะ อุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนทางกลและทางไฟฟ้า เป็นต้น

กลุ่ม New S-Curve 1) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม มีแนวโน้มว่าจะเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ 2) การขนส่งและการบิน ด้วยความที่อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์เติบโตอย่าง รวดเร็ว ทำ ให้สายการบินจึงต้องแข่งขันกันในการเพิ่มฝูงบินให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ส่งผล ให้ธุรกิจในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมการบินมีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วย โดยเฉพาะการซ่อมบำรุง 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการสร้างความมั่นคงทาง พลังงานในระดับประเทศและโลก กระแสรักษ์โลก รวมถึงการมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตร และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 4) อุตสาหกรรมดิจิทัล นับเป็นมาตรฐานใหม่ ในการดำ รงชีพนับจากนี้ และคาดว่าจะเป็นที่ต้องการสูงมากขึ้นตามลำ ดับ 5) การแพทย์และสุขภาพ มี ความเป็นไปได้ว่าจะมีการเพิ่มการลงทุนในการผลิตยา อุปกรณ์การแพทย์ และระบบการรักษาพยาบาล ระยะไกล เพราะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทั่วเอเชีย